සාමාන්‍යයෙන් අපි blog පොස්ට් එකක් ලිව්වට පස්සේ එක අපේ යහළුවන් අතරේ අරගෙන යන්න ඕනේ. එකට අපිට කරන්න තියන හොදම දේ තමයි එක social network sites හරහා ප්‍රසිද්ද කරන එක.


මම දැන් ඔයාලට කියල දෙන්න හදන්නේ blogpost  එකක් යටින් කොහොමද socialmedia button set එකක් දාගන්නේ කියල මේක බොහොම පහසු දෙයක්. අපිට කරන්නේ තියෙන්නේ html/javascript code එකක් add කරන එක විතරයි.


1.මුලින්ම ඔයාල ඔයාලගේ blogger dashboard එකට ගිහින් template කියන එක select කරන්න.

2.ඊළගට edit html කියන button එක click කරන්න.

3.template එක ඇතුලේ එක පාරක් click කරලා Ctrl + F ඔබන්.එතකොට මම පහත රූපයේ පෙන්වලේ තියෙනව වගේ උඩින් පොඩි search box එකක් එයි.ඒ box එක ඇතුලේ  <data:post.body/>  මේ code එක copy කරලා paste කරන්න.ok.

ok.දැන් ඔයාලට highlight වෙලා පෙනෙයි මේ code එක.එත් සමහර වෙඅවට මේ code එක ඔයාගේ template එකේ 3 පාරක් 4 පාරක් විතර තියෙන්න පුළුවන් එක හින්ද පොඩ්ඩක් template එකේ මුලටම scroll කරලා බලන්න තව මේ වගේ code එකක් තියෙනවද කියල.

4.දැන්  template එකේ මුලම මේ වගේ code එකක් තියෙනවනම් එකට උඩින් මෙන්න මේ code එක copy paste කරන්න.


<!-- Scripts Start -->
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<!-- Facebook -->
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));
</script>
<!-- Google +1 -->
<script type='text/javascript'>
(function() {
var po = document.createElement(&#39;script&#39;); po.type = &#39;text/javascript&#39;; po.async = true;
po.src = &#39;https://apis.google.com/js/plusone.js&#39;;
var s = document.getElementsByTagName(&#39;script&#39;)[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
})();
</script>
<!-- Twitter -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&quot;//platform.twitter.com/widgets.js&quot;;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,&quot;script&quot;,&quot;twitter-wjs&quot;);</script>
</b:if>
<!-- Scripts End -->
<!-- Horizontal social buttons Start -->
<div class='horizontal-social-buttons' style='padding:10px 0 10px;'>
<!-- Twitter -->
<div style='float:left;'>
<a class='twitter-share-button' data-count='horizontal' data-lang='en' data-related='' data-via='' expr:data-text='data:post.title' expr:data-url='data:post.url' href='https://twitter.com/share'>Tweet</a>
</div>
<!-- Google +1 -->
<div style='float:left;'>
<g:plusone annotation='bubble' expr:href='data:post.url' size='medium'/>
</div>
<!-- Facebook Like+Send -->
<div style='float:left;'>
<fb:like colorscheme='light' expr:href='data:post.url' font='' layout='button_count' send='true' show_faces='false'/>
</div>
<!-- Pinterest Start -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='pin-wrapper' style='float: left; margin:0px 0px 0px 30px; width:44px;'>
<a data-pin-config='beside' data-pin-do='buttonPin' expr:href='&quot;http://pinterest.com/pin/create/button/?url=&quot; + data:post.url'><img src='//assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png'/></a>
<span style='margin-left:-44px;'><a data-pin-config='beside' data-pin-do='buttonBookmark' href='//pinterest.com/pin/create/button/' style='outline:none;border:none;'/></span>
</div> 
<script src='http://assets.pinterest.com/js/pinit.js' type='text/javascript'></script>
<style type='text/css'> 
#pin-wrapper > a {background-image:none !important;}
</style> 
</b:if> 
<!-- Pinterest End -->
</div>
<div style='clear: both;'/>
<!-- Horizontal social buttons End -->


ඔක්කොම හරි දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ save template කියන එක click කරන්න විතරයි.


Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook