ඔයාගේ Best Score එක comment කරලා කට්ටියට challenge කරන්න..

HOW TO PLAY: Use your arrow keys to move the tiles. When two tiles with the same number touch, they merge into one!
Create 2048 number to win the game.

Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook