මෙමගින් සම්පුර්ණ තිරය හෝ තිරයේ තෝරාගත් ප්‍රදේශයක් පමණක් record කර ගැනීමට පහසුකම් සලසන අතරම අපගේ voice එකද ඒ සමග record කර ගැනීමට හැකිය.


SCREEN2EXE is a comprehensive tool designed for recording your whole desktop or just a selected region and allows you to record your screen including mouse movement and speech from microphone..

නොමිලේම download කර ගැනීමට

http://adf.ly/XVx9O

Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook